×

×

☰ menu

Organisaties

 • Economic Board Zeeland
 • Rewin
 • Midpoint Brabant
 • Brainport Eindhoven
 • AgriFood Capital
 • Keyport
 • Crossroads Limburg
 • Economische Samenwerking Zuid-Limburg
 • Brightlands Chemelot Campus
 • AgriFood Capital

  AgriFood Capital wil Noordoost-Brabant in 2020 laten excelleren als dé topregio in agrifood, wat zich vertaalt in een uitstekende arbeidsmarkt, sterke bedrijvigheid, betekenisvolle innovaties en een goed woon-, werk- en leefklimaat. Dit alles onder het motto: Sowing innovation, harvesting the future.

  “Alle ENZuid partners hebben hun eigen sterke punten waarmee ze het netwerk als geheel versterken. Waardevol daarnaast is dat ‘de kracht van het verschil’ interessante cross-overs oplevert. Vanuit ons speerpunt, agrifood, leggen we graag de link met bijvoorbeeld hightech en logistiek. ENZuid biedt daarvoor uitgelezen mogelijkheden.”

  — Roel Schutten

 • Brainport Eindhoven

  Hightech en design gaan hand in hand met hoogwaardige maakindustrie en ondernemerschap. Samenwerking en kennisdeling zitten in het DNA en vormen de basis voor de kenmerkende open innovatie die Brainport slim en sterk maakt. Door snel in te spelen op wereldwijde veranderingen en continu nieuwe verbindingen aan te gaan, creëert Brainport kansen. Voor iedereen.

  “Onze regio’s hebben allemaal een eigen unieke economische kracht. We kunnen nog veel verder komen als we die nog meer aan elkaar verbinden. Denk maar eens aan de combinatie van agro en high tech, of chemie en machinebouw. En vergeet niet dat anderen ons geïnteresseerd zullen volgen. Voor Nederland en Europa kan het schaalniveau Zuid-Nederland een hele goede partner zijn.”

  — Paul van Nunen, directeur Brainport Development

 • Crossroads Limburg

  Noord-Limburg is logistieke hotspot van Europa. Ook speelt het een bepalende rol in het grootste aaneengesloten tuinbouwgebied van Europa met de Brightlands Campus Greenport Venlo. Ook huisvest de regio een enorme diversiteit aan maakindustrie en dienstverlening. Crossroads Limburg werkt met ondernemers, onderwijs en overheid aan één economische agenda voor regio Noord-Limburg.

 • Economic Board Zeeland

  Economic Board Zeeland brengt bedrijven, economische clusters, kennisinstellingen, beroepsonderwijs en overheden (gemeenten, Provincie en Rijk) samen rond de tafel. Kennis wordt gebundeld, netwerken verbonden en bestuurskracht versterkt. De gezamenlijke ambitie is economische groei door innovatie en samenwerking aan te jagen. Daarbij ligt de focus op de sectoren en thema’s die passen bij ons land in zee: havens & logistiek, industrie & maintenance, agro & food, vrije tijdseconomie en energie. Daarnaast zal ook aandacht uitgaan naar het vestigingsklimaat.

  “Economic Board Zeeland maakt zich hard voor een strategische agenda waarmee we het beste uit Zeeland halen. Waarmee we onze internationale grootbedrijven en vele kleine Mkb’ers versterken. En waarmee we aan kracht winnen als economische- en innovatiepartner voor andere regio’s. Binnen Zuid-Nederland liggen er tal van connecties. Zo strekt zich vanuit Zeeland een agroketen uit tot in West-Brabant. En onze bloeiende, op vernieuwing koersende procesindustrie staat graag in verbinding met het chemisch cluster in Limburg en de kennisintensieve maakindustrie in Oost-Brabant. ENZuid is voor ons een prominent netwerk voor het nader exploreren van samenwerking binnen Zuid-Nederland, inclusief gezamenlijk optrekken richting Den Haag en Brussel.”

  — Piet Goossen, Economic Board Zeeland

 • Brightlands Chemelot Campus

  “Graag vertegenwoordig ik binnen ENZuid de vier Brightlands campussen die samen een breed innovatiespectrum beslaan en staan opgesteld om, met de Brightlands Chemelot Campus in the lead, circulaire chemie tot een technologisch, economisch en maatschappelijk succes te maken. In het Chemelot Circular Hub initiatief werken bedrijven, kennis- en onderwijsinstellingen en overheden samen met de Brightlands Chemelot Campus en het Chemelot Industrie Park aan een circulaire economie. Net als wij, gaat ENZuid voor een ketenbenadering en inhoudelijke, onderlinge samenwerking van grote chemieclusters in Zuid-Nederland en in het nabije buitenland. ENZuid doet daarvoor belangrijk strategisch voorwerk. Onze ambitie is de Chemelot regio te laten uitgroeien tot dé eerste Circular Hub in het hart van de Europese chemische industrie. Deelname aan ENZuid helpt daarbij.”

  — Bert Kip, Brightlands Chemelot Campus

 • Economische Samenwerking Zuid-Limburg

  Economische Samenwerking Zuid-Limburg ondersteunt er de groei van de economie, als platform waarin overheid, bedrijfsleven en onderwijs- en kennisinstellingen één gezamenlijke strategie ontwikkelen en projecten aanjagen en faciliteren. De strategische agenda van ESZL is dynamisch, maar het motto is sinds de oprichting in 2012 nog steeds hetzelfde: samenwerking, focus en passie.

  “Als Zuid-Limburg willen we onze internationale grensligging maximaal benutten, onder andere ook door het vervullen van een brugfunctie tussen Nederlandse mainports en het Euregionale achterland. Graag doen we dat in het verband van ENZuid, want samen met andere Zuid-Nederlandse regio’s vormen we een economisch samenhangend gebied.”

  — Karolien Leonard, ESZL

 • Keyport

  Samenwerken, vooral binnen de triple helix, is het uitgangspunt van Keyport 2020. De focus ligt op het ondersteunen van het MKB en het creëren van werkgelegenheid door in te zetten op innovatie, ondernemerschap en arbeidsmarktoptimalisatie.

  “Als partner in ENZuid wint Keyport aan schaalgrootte en daarmee aan inhoudelijke kracht. Dat telt in het bijzonder bij het optimaliseren van de arbeidsmarkt en het ontsluiten van kennis- en ondernemersnetwerken. Op onze beurt zijn we een vaste waarde voor ENZuid met ons kleinschalig, veelzijdig en innovatief MKB dat snel kan schakelen en maakt dat we minder conjunctuurgevoelig zijn.”

  — Ton Hagelstein

 • Midpoint Brabant

  Als schakel tussen ondernemingen, overheid, onderwijs en maatschappij helpt ze om ideeën van de grond te krijgen en in een stroomversnelling te brengen. Speerpunten zijn de sectoren Leisure, Logistics en Smart Industry. Kernthema’s zijn arbeidsmarkt, duurzaamheid, zorg en veiligheid. Midpoint Brabant streeft naar structurele economische en maatschappelijke groei in Midden-Brabant, met als motto: ‘Dream it. Do it. Make it.’.

  “ENZuid vergroot de kracht van de innovatiemotor die Zuid-Nederland is, door op een slimme manier regio’s te verbinden en de daar beschikbare topcomponenten samen te brengen. Wat Midpoint Brabant graag inbrengt, is expertise op het snijvlak van technologie en gedrag.”

  — Bas Kapitein, algemeen directeur Midpoint Brabant

 • Rewin

  REWIN West-Brabant zorgt voor het aanjagen en aantrekken van vernieuwend ondernemerschap. Dat doen we door het samenwerken tussen bedrijven onderling en tussen ondernemers, onderwijs, kennisinstellingen en overheid te bevorderen. We stimuleren het ontwikkelen van innovatieve toepassingen.

  "West-Brabant is traditioneel sterk in het vertalen van innovaties naar toepassingen en applicaties. Die kracht willen we toevoegen aan ENZuid. Daarbij leggen we de link naar onze sectorale programma's voor logistiek, agrofood/biobased en maintenance en ondersteunende activiteiten voor MKB, startups en acquisitie."

  — Henk Rosman, REWIN

 • Provincie Zeeland

  "Zeeland is grensland. Gelegen tussen de Vlaamse Ruit en het stedelijk gebied van Zuid-Holland en Noord-Brabant werken we veel samen met buurprovincies. De Zeeuwse economie steunt op verschillende pijlers. Sterke havens, een veelzijdige toeristisch-recreatieve sector, een gevarieerde detailhandel, een traditioneel sterke en innovatieve landbouw- en visserijsector en een stevig industriecluster en heeft ruimte om te pionieren met het toepassen van innovatie en verduurzaming. Voor de komende jaren lopen innovatie en circulaire economie als rode draden door het hele economische beleid heen. Samen met de Economic Board Zeeland en Economische Impuls Zeeland wil de regio aan deze opgave werken en zoekt daarop de samenwerking binnen ENZuid."

  — Jeanine Hoffius, Opgavemanager Economische Innovatie en Europese Stimulering Provincie Zeeland

 • Provincie Noord Brabant

  “Provincie Noord-Brabant wil haar toonaangevende clusters van bedrijven en kennisinstellingen sterk en concurrerend houden en stimuleren om een bijdrage te leveren aan de maatschappelijke opgaven. ENZuid is daarvoor een belangrijke intermediair.”

  — Marc Glaudemans, Provincie Noord-Brabant

 • Provincie Limburg

  “De Provincie Limburg investeert actief in de stimulering van de triple helix samenwerking en dat resulteert in een ecosysteem waarin spelers uit het bedrijfsleven, de kennisinstellingen en de overheid elkaar steeds beter weten te vinden. We zijn investeerder, lobbyist en verbinder. De vier campussen, die samenwerken onder de noemer Brightlands zijn daarvan een toonaangevend voorbeeld. We willen niet alleen bestaande grote bedrijven en multinationals voor onze regio behouden, maar ook nieuwe bedrijvigheid aantrekken, talent opleiden en talent binden.

  De uitdagingen van de toekomst, de energietransitie, het opvolgen van het klimaatakkoord, de landbouw en voedsel transitie en de talloze ontwikkelingen in de gezondheidstechnologie, maakt dat we in de toekomst nog intensiever willen en moeten samenwerken. Niet alleen met de partners in onze eigen regio, maar juist ook daarbuiten.

  ENZuid biedt het perfecte platform om kennis te delen en zinvolle verbindingen te leggen, zodat we in samenwerking de uitdagingen van de toekomst aan kunnen. ”

  — Carola vd Weijden, Directeur Provincie Limburg

 • Ministeries EZK en LNV

  "Den Haag hecht aan partnerschap met regio’s. De ministeries van EZK en LNV vinden het dan ook waardevol om zowel beleidsinput te krijgen vanuit een netwerk als ENZuid, als te bezien waar samenwerking in de beleidsuitvoering mogelijk is. ENZuid is een unieke regionale partner door de schaalgrootte op het niveau van Zuid-Nederland in combinatie met de triple helix samenstelling en bovendien inhoudelijk interessant door de focus op onder andere missiegedreven innovatie en het klimaatbeleid."

  — Gerard Keurentjes, Waarnemend Regioambassadeur Zuid van de ministeries van EZK en LNV