Groene chemie, nieuwe economie: fase 2

26-10-2020

Het ministerie van EZK, de provincies Noord-Brabant, Zeeland en Limburg en het aanjaagteam ENZuid hebben tijdens een online meeting begin oktober 2020 officieel het startsein gegeven voor fase 2 van het programma Groene Chemie, Nieuwe Economie.

De partners gaan de voorstellen voor opschalingsprojecten uit fase 1 verder uitwerken richting investeerbare cases. Met de initiatiefnemers uit de industrie (scale-ups, MKB, procesindustrie), overheden, financiers en intermediairs wordt onderzocht wat de knelpunten en randvoorwaarden zijn, voor succesvolle opschaling van innovaties. Gezamenlijk wordt de basis gelegd voor een programmatische aanpak (de Actieagenda) voor de vergaande vergroening van de chemie. De focus ligt op concrete kansen in elektrificatie, biobased grondstoffen en recycling van plastics.

Wat gaan we doen?

In de periode oktober 2020 tot en met februari 2021 staat een vraag centraal: waarom stokt de opschaling van innovaties voor de verduurzaming van de procesindustrie? Fase 2 kent vier programmalijnen:

  • Uitwerking van kansrijke opschalingsprojecten tot een concreet projectvoorstel. Ketenvorming staat hierin centraal: verbinden van innovatieve toeleveranciers uit de maakindustrie, agro-, ICT- en recyclingsector in de regio aan de grote spelers in Geleen, Terneuzen en Moerdijk.
  • Analyse van knelpunten in de opschaling van innovaties, die initiatiefnemers zelf kunnen aanpakken (financiering, samenwerking, afnamegaranties, partnering).
  • Analyse van de randvoorwaarden voor de opschaling van innovaties, die buiten de invloedssfeer van de initiatiefnemers vallen (financieringsinstrumentarium, wet- en regelgeving, supply chain, ed.).
  • Het ontwikkelen van een aanzet voor een programmatische aanpak.

Om deze programmalijnen vorm te geven, zijn diverse werkgroepen gestart. Te beginnen met de initiatiefnemers van de eerste negen opschalingsprojecten en mogelijk nieuwe initiatieven. Er start een team op de analyse van knelpunten en randvoorwaarden. Vervolgens worden met financiers en overheden aanbevelingen gedaan om de investeerbaarheid van de projecten te verbeteren, knelpunten weg te nemen en kansen te ontdekken. Hiervoor wordt onder meer ook het gesprek aangegaan met de ROM’s en de triple helix regio’s in Zuid-Nederland. Tot slot houdt het aanjaagteam zicht op het projectenportfolio; is dit voldoende illustratief om tot generieke inzichten te komen en gericht suggesties te kunnen formuleren richting overheden, financiers en de industrie.

Resultaten

Deze activiteiten leiden tot drie concrete producten in februari 2021, die tijdens een high-level sessie worden besproken:

  • Een tiental verder uitgewerkte projectvoorstellen van illustratieve opschalingsprojecten met uitzicht op concrete productie in 2025, op de gebieden elektrificatie, recycling en biobased grondstoffen.
  • Een samenvatting van knelpunten, randvoorwaarden en aanbevelingen voor succesvolle opschaling van innovaties voor verduurzaming van de procesindustrie.
  • Een eerste opzet van de beoogde programmatische aanpak, inclusief actieagenda.

Doe mee!

Het programma Groene Chemie, Nieuwe Economie staat open voor nieuwe initiatieven, gericht op opschalen van innovaties voor de verduurzaming van de procesindustrie.

Groene Chemie, Nieuwe Economie is een initiatief van ENZuid.