Over ENZuid

Waarom ENZuid?

Het Zuid-Nederland breed bundelen van regionale krachten levert schaal- en netwerkvoordelen op: goed voor versnelde innovatie, economische ontwikkeling en brede welvaart.  ENZuid speelt daarbij in op maatschappelijk urgente, geen geografische grenzen kennende uitdagingen als de vergroening van de chemie en een circulaire economie met een actuele focus op circulair bouwen. Via ENZuid jagen we de transities aan voor een duurzame economie. Grootschalige, grensoverschrijdende samenwerking vraagt om een goede netwerkstructuur en organisatie. ENZuid is hierop het antwoord.

Hoe werkt ENZuid?

ENZuid verknoopt en bouwt voort op regionale triple helix netwerken van overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen. De directies van de acht triple helix regio's en van de drie provincies trekken samen op met de directies van de regionale ontwikkelingsmaatschappijen Impuls Zeeland, de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) en de Limburgse ontwikkelings- en investeringsmaatschappij (LIOF). Via een cyclus van overleg, themasessies en ontmoetingen blijven netwerkpartners op de hoogte van elkaars activiteiten en ambities, kunnen ze snel onderling schakelen en vinden ze samenwerking. Op basis van verkenningen komen thema’s naar voren om gezamenlijk of met een coalitie van deelnemers aan deel te nemen. Denk aan innovatieve projecten en programma's, lobbyvoering in Den Haag en Brussel en het strategisch benutten van beschikbare Rijks- en EU fondsen. Een belangrijke gedeelde opgave is bijdragen aan een optimale Zuid-Nederlandse innovatiestrategie (RIS3) in aansluiting op Europees programmabeleid. Het bottom up aanjagen van transities heeft tot nu geleid tot twee grootschalige programma's:

Top ENZuid

Jaarlijks vindt een grote netwerkwerkbijeenkomst plaats: de Top ENZuid. Hier komt triple helix bestuurlijk Zuid-Nederland bijeen. Met op de agenda: actuele thema’s, topsprekers uit overheid, bedrijfsleven en het kennisveld en ruimte voor debat. De voorbereiding van deze Top komt aan bod bij de strategische sessie van het directieoverleg, de Advisory Board met gedeputeerden en de directies van de regionale ontwikkelingsmaatschappijen.

Mogelijk gemaakt door:

ENZuid wordt mogelijk gemaakt door bijdragen van de betrokken acht triple helix regio's en subsidies van de provincies Noord-Brabant, Limburg en Zeeland.

Voorlopers van ENZuid waren voor Zuidoost-Nederland Brainport 2020 en Brainport Network en voor Zeeland en West-Brabant Delta Region.