×

×

☰ menu

Circulaire economie

ENZuid is aan de slag voor een aanpak van circulaire economie, specifiek voor transities nodig voor circulair en duurzaam bouwen op de schaal van Zuid-Nederland. Vanuit het netwerk worden coalities gevormd voor een programmatische aanpak op de grote bouwopgave. Projecten als demo's bouwen, materialenhubs en biobased bouwen worden voorbereid op de regelingen Interreg Nederland-Vlaanderen en de rondes van OPZuid. 

Wil je bijdragen aan deze aanpak, kom dan naar de werksessie circulair bouwen op 20 april in Ulvenhout.

Voor 2023 is een programmatische aanpak opgesteld met een duidelijke missie, doelstelling, outcome en KPI’s. Met de voorgestelde aanpak kan deze transitie naar een duurzame bouw aangejaagd worden met de triple helix-regio’s en de provincies in Zuid-Nederland. In het verlengde hiervan hebben ook onder meer de ROM’s, de kennisinstellingen en de clusters een rol. Met deze samenhangende netwerksturing kan een verdere ontwikkeling van reeds voorbereide projecten tot subsidieaanvragen worden gerealiseerd en transities voor een duurzame en circulaire bouw gestimuleerd worden. Gekozen is voor de inzet van Jeannette Levels als kwartiermaker en een projectstimuleringsbudget voor 2023. In september 2023 dient duidelijk te zijn of een coalitie de verdere meerjarige aanpak gaat ondersteunen.

Een programmatische aanpak rond het thema duurzaam bouwen op Zuid-Nederlandse schaal biedt perspectief. Veel bouwprocessen en materialenstromen stoppen nu eenmaal niet bij de grenzen van één regio of provincie of land. Netwerksturing op CE Bouw in Zuid-Nederland, ook samen met Vlaanderen biedt veel kansen.  

Op 9 februari is de aanmelding van het project BOUW-MIJN van partners van ENZuid en Vlaanderen ingediend voor Interreg Nederland-Vlaanderen

Voor het tweede kwartaal van 2023 worden twee OPZuid-projecten voorbereid. Eén project zal zich richten op een demo circulair bouwen en afbouwen. Het andere project heeft de focus op inzet van Biobased Materialen voor de bouw, waarbij ook wordt samengewerkt met landelijke programma Building Balance.

Dee aanpak van ENZuid richt zich er ook op dat de circulaire economie geen betekenisloos begrip wordt. De conclusie van de op 26 januari verschenen Integrale Circulaire Economie Rapportage (ICER-PBL) is luid en duidelijk; Er is de afgelopen jaren nauwelijks vooruitgang geboekt bij het realiseren van een volledig circulaire economie in 2050 en een halvering van het abiotisch grondstoffengebruik in 2030. Het gebruik van de meeste grondstoffen is niet gedaald. Alleen het gebruik van fossiele brandstoffen daalde, maar deze daling was incidenteel door de corona-lockdown.

Om de doelen in zicht te brengen is er meer sturend beleid nodig dat zich richt op de integratie van duurzaamheid (hoogwaardige benutting) en economisch beleid (leveringszekerheid) voor grondstoffen, inclusief de waardeketen ervan. Daarnaast is er de roep om meer dwang en drang naast het stimuleringsbeleid. Voor de bouwsector wordt dit vormgegeven vanuit de beleidsagenda van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In de kamerbrief van december 2023 zijn duidelijke doelen opgenomen gericht op strengere milieuprestatie eisen voor nieuwbouw, het introduceren van een CO2 eis voor materiaalgebruik en het stimuleren van biobased grondstoffen.

Voorafgaand

Op 31 maart 2022 is eerder met partners van ENZuid en betrokken organisaties in Vlaanderen een aanvraag voor Interreg Nederland-Vlaanderen voorbereid. Deze aanvraag is nader worden uitgewerkt en voor 9 februari 2023 opnieuw  ingediend.

Eerder is een werksessie door ENZuid georganiseerd om verder aan de slag te gaan met de drie mogelijke CE bouwprojecten voor OPZuid

Op 19 mei 2022 is de samenwerking tussen de partners van ENZuid en Vlaanderen ondertekend in aanwezigheid van Liesje Schreinemacher, Nederlands minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, en Zuhal Demir, Vlaams minister voor Omgeving, Justitie, Toerisme en Energie.


Op 21 juli 2022 is tijdens de Top ENZuid uitgebreid aandacht besteed aan de aanpak van ENZuid op het thema Circulaire Bouw.


ENZuid heeft in de volgende artikelen Circulaire Economie belicht:

Jeannette Levels: 'circulaire economie heeft leiderschap nodig.

Jacqueline Cramer: ‘Circulaire economie vraagt om netwerksturing’

'Alles wat je niet afbreekt hoef je ook niet opnieuw te bouwen’

Variaties met niet meer dan twee modules: zo simpel kan circulair bouwen zijn

Gé Moonen: ‘Circulaire economie mag ook best een beetje pijn doen’