×

×

☰ menu

Circulaire economie

ENZuid is aan de slag voor een aanpak van circulaire economie, specifiek voor transities nodig voor circulair en duurzaam bouwen op de schaal van Zuid-Nederland. Vanuit het netwerk worden coalities gevormd voor een programmatische aanpak op de grote bouwopgave. Projecten als demo's bouwen, materialenhubs en biobased bouwen worden voorbereid voor extra financiering via diverse subsidiemogelijkheden zoals OPZuid en Interreg. 

Voor 2023 is een programmatische aanpak opgesteld met een duidelijke missie, doelstelling, outcome en KPI’s. Met de voorgestelde aanpak kan deze transitie naar een circulaire en duurzame bouw aangejaagd worden met de triple helix-regio’s en de provincies in Zuid-Nederland. De bedrijven, regionale overheden en kennisinstellingen, ROM’s en de clusters circulaire bouw staan hierbij centraal met aanhaking bij lopende programma's en landelijk beleid. Met deze samenhangende netwerksturing kan een verdere ontwikkeling van reeds voorbereide projecten tot subsidieaanvragen worden gerealiseerd en transities voor een duurzame en circulaire bouw gestimuleerd worden. Gekozen is voor de inzet van Jeannette Levels als kwartiermaker en een projectstimuleringsbudget voor 2023. In september 2023 dient duidelijk te zijn welke coalitie de verdere meerjarige aanpak gaat ondersteunen.

Een programmatische aanpak rond het thema circulair en duurzaam bouwen op Zuid-Nederlandse schaal biedt perspectief. Veel bouwprocessen en materialenstromen stoppen nu eenmaal niet bij de grenzen van één regio of provincie of land. Netwerksturing op CE Bouw in Zuid-Nederland, ook samen met Vlaanderen biedt veel kansen.  

Op 9 februari is de aanmelding van het project BOUW-MIJN van partners van ENZuid en Vlaanderen ingediend voor Interreg Nederland-Vlaanderen. Deze aanvraag is helaas niet gehonoreerd.

Voor 2023 worden twee OPZuid-projecten voorbereid. Eén project zal zich richten op een demo circulair bouwen en afbouwen. Het andere project heeft de focus op inzet van Biobased Materialen voor de bouw, waarbij ook wordt samengewerkt met landelijke programma Building Balance.

Op de Top ENZuid op 14 juni zal met bestuurders, branches, ondernemers, overheden en kennisinstellingen de aanpak verder worden geagendeerd.

In de werksessie van 20 april in Ulvenhout met vertegenwoordigers van bouwers, experts, financiers, regio's, provincies en kennisinstellingen is hierbij uitgebreid stilgestaan.


Voorafgaand

Eerder is ook in 2022 een werksessie door ENZuid georganiseerd om verder aan de slag te gaan met de drie mogelijke CE bouwprojecten voor OPZuid

Op 19 mei 2022 is de samenwerking tussen de partners van ENZuid en Vlaanderen ondertekend in aanwezigheid van Liesje Schreinemacher, Nederlands minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, en Zuhal Demir, Vlaams minister voor Omgeving, Justitie, Toerisme en Energie.


Op 21 juli 2022 is tijdens de Top ENZuid uitgebreid aandacht besteed aan de aanpak van ENZuid op het thema Circulaire Bouw.


ENZuid heeft in de volgende artikelen Circulaire Economie belicht:

Jeannette Levels: 'circulaire economie heeft leiderschap nodig.

Jacqueline Cramer: ‘Circulaire economie vraagt om netwerksturing’

'Alles wat je niet afbreekt hoef je ook niet opnieuw te bouwen’

Variaties met niet meer dan twee modules: zo simpel kan circulair bouwen zijn

Gé Moonen: ‘Circulaire economie mag ook best een beetje pijn doen’